BAS
Nieuws
Door uitvoering Programma Minder Hinder Schiphol minder geluidshinder vliegverkeer

Royal Schiphol Group (RSG) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk in om de geluidshinder door het vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven te beperken en zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dat doen RSG en LVNL door hinderbeperkende procedures en maatregelen die nu en in de toekomst toegepast worden.

Minder geluidshinder vliegverkeer door uitvoering Programma Minder Hinder Schiphol

In het programma minderhinderschiphol.nl werken RSG en LVNL aan maatregelen die geluidshinder van vliegverkeer terugdringen. Voor bewoners in de omgeving van Schiphol zorgt het programma met 44 maatregelen voor verbetering van het woon- en leefklimaat. Sinds de start van het programma in 2020 zijn meerdere maatregelen uitgevoerd en geëvalueerd. In de ‘Update juni 2023’ is informatie over deze realisaties en actuele maatregelen te vinden.

Maatregelen uitvoeren 


Voorbeelden van succesvol uitgevoerde maatregelen zijn het om noordelijke woonkernen heenvliegen in de nacht naar de Polderbaan en Zwanenburgbaan, het landen met satellietnavigatie en het optimaliseren van vertrekroutes. Meest recent (in 2023) zijn de maatregelen ‘Efficiënter afstand houden voor landende vliegtuigen’ en ‘Op tijd gebaseerd afstand houden voor landende vliegtuigen’ succesvol in gebruik genomen. Hiermee wordt geluidshinder voor bewoners die onder de aanvliegroutes naar de meest geluidgevoelige banen wonen gereduceerd, doordat deze minder vaak of minder lang hoeven te worden gebruikt. Op de website minderhinderschiphol.nl staat per maatregel een toelichting over het hinderbeperkende effect, de actuele status en hoe de omgeving wordt betrokken.

Evalueren

Na de uitvoering van maatregelen volgt een evaluatie, waarbij onderzocht wordt of het beoogde effect is behaald. Recent zijn de evaluaties van de maatregelen ‘Efficiënter landen bij verminderd zicht’, ‘Startroutes bij Bodegraven, Nieuwkoop en Gouda optimaliseren’, ‘Hoger aanvliegen Polderbaan in de nacht’ en ‘Vaste naderingsroute Zwanenburgbaan noord ’s nachts’ aan de website toegevoegd. 

Vervolg

RSG en LVNL zien het verminderen van geluidshinder en de uitvoering van het Programma Minder Hinder Schiphol als een structurele opgave. Daarbij houden zij rekening met actualiteiten zoals mogelijk nieuw beleid ten aanzien van handhaving dat door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangekondigd. Dit heeft invloed op maatregelen waarbij onderzoek wordt gedaan naar routeoptimalisaties. In de komende periode wordt onder andere aan ‘Hoger aanvliegen overdag’ en ‘Vaste naderingsroutes overdag’, ’Het verbeteren van de voorspelbaarheid van vertrekkend vliegverkeer’ en ‘Het verminderen van grondgeluid in Badhoevedorp en Hoofddorp Noord’ gewerkt. Daarnaast wordt een aantal uitgevoerde maatregelen geëvalueerd. 

In gesprek

RSG en LVNL blijven in gesprek met bewoners, bestuurders en betrokken organisaties over hoe zij hinderbeperking in de omgeving kunnen realiseren. Ook gebruikt het programma rapportages van o.a. het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) om trends in hindermeldingen waar mogelijk te vertalen in concrete oplossingen. Via de mailbox minderhinder@schiphol.nl ontvangt het programma regelmatig vragen en suggesties voor hinderbeperkende maatregelen. Ook via deze weg kan het programma blijven inspelen op de behoeften van omwonenden. De suggesties worden door experts van RSG en LVNL beoordeeld en indien uitvoerbaar, aan het programma toegevoegd.

Bron: Royal Schiphol Group (RSG)