BAS
Privacystatement & Cookies

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BAS hecht er veel waarde aan dat op een betrouwbare en duurzame manier wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe BAS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

Toepassing

BAS wil door middel van dit privacystatement zo transparant mogelijk zijn over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Dit privacystatement is van toepassing op alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door BAS en is van toepassing op de volgende personen:

 • Websitebezoekers van de Informatieve website en/of de Meldingen website;
 • Personen die een melding doen of een vraag stellen via de Meldingen website, dan wel via een alternatief communicatiemiddel zoals telefoon, e-mail of post;
 • Personen die toestemming hebben gegeven om een nieuwsbrief en/of kwartaalrapportage van BAS te ontvangen.
 • Personen die -in lijn met het BAS reglement- een klacht indienen tegen Stichting BAS;
 • Personen die zich hebben aangemeld en/of deelnemen aan een klankbordgroep bij BAS;
 • stakeholders

Welke gegevens worden door BAS verwerkt:

Bezoek van Informatieve website:

 • IP-adres, Geolocatie (afgeleid via IP-adres),
 • Uniek cookie ID,
 • Onderversie van browser,
 •  User-agent-tekenreeks van de browser,
 • Merk apparaat,
 • Apparaatmodel,
 •  Apparaatnaam,
 •  Onderversie van besturingssysteem,
 •  Onderversie van platform, schermresolutie, bezochte pagina(s) op Informatieve website, emailadres (bij abonneren nieuwsbrief).

Bezoek van Meldingen Website:

 • IP-adres,
 • Sessie ID,
 • Inlogtoken

Indienen van vraag of melding via Meldingen website

1. Account registratie:

 • e-mailadres,
 • wachtwoord,
 • aanhef (optioneel),
 • voornaam (optioneel),
 • achternaam,
 • e-mailadres,
 • mobiele telefoonnummer (optioneel),
 • vaste telefoonnummer (optioneel),
 • postcode, huisnummer/toevoeging, straatnaam (optioneel), plaats (optioneel)

Indienen van vraag of melding, dan wel andere communicatie via e-mail, telefoon of post

Uit het BAS reglement volgt welke gegevens Stichting BAS minimaal verlangt voor het behandelen van een vraag of melding.

Tevredenheidsenquete

In de tevredenheidsenquete zijn open invulvelden opgenomen, met als gevolg dat hierin mogelijkerwijs persoonsgegevens zijn verstrekt door de respondenten.

Voor welke doeleinden verwerkt BAS uw gegevens?

Doeleinde / activiteitCategorieën persoonsgegevensWettelijke grondslagBewaartermijn
Bezoek van www.bezoekbas.nlCookiegegevens (functioneel, analytisch en marketing), waaronder: -IP-adres -Geolocatie (afgeleid via IP-adres), -Uniek cookie ID -Onderversie van browser -User-agent-tekenreeks van de browser -merk apparaat -apparaatmodel -apparaatnaam -Onderversievan besturingssysteem -onderversie van platform -schermresoltutie -bezochte pagina’s op Informatieve websiteArtikel 6 lid 1 sub e AVG Uitoefening taak van algemeen belang1 jaar
Accountregistratie op https://meldingenbezoekbas.nl/-E-mailadres -Wachtwoord Aanhef (optioneel) -Voornaam (optioneel) -Achternaam -E-mailadres -Mobiele telefoonnummer (optioneel) -Vaste telefoonnummer (optioneel) -Postcode -Huisnummer / toevoeging -StraatnaamArtikel 6 lid 1 sub e AVG Uitoefening taak van algemeen belang3 jaar vanaf opzeggen account of laatste login. Toelichting: met een bewaartermijn van 3 jaar na laatste activiteit is BAS in staat om goede analyses en vergelijkingen te maken van het huidige en het voorgaande jaar in haar rapportages en wordt niet voorbarig accountgegevens verwijderd.
Gebruik van communicatie van betrokkenen (telefoonopnames/ voice-mails) voor veiligheidsdoeleinden, in verband met een calamiteit of bedreigingTelefoonnummerGerechtvaardigd belang1 maand of zoveel langer als nodig in geval van een onderzoek. Toelichting: Het gaat om een calamiteit of bedreiging. Om die reden is een bewaartermijn van 1 maand gerechtvaardigd.
Tevredenheidsenquete websitegebruikers Informatieve websiteIn de open invulvelden worden mogelijk persoonsgegevens opgenomen door respondentenGerechtvaardigd belang3 jaar Toelichting: Uitwerken van de enquete en aanbevelingen.
Abonneren nieuwsbrief via Informatieve website (e.g. ontvangen kwartaalrapportages)E-mailadresToestemmingTot wederopzegging Toelichting: Het e-mailadres is nodig om de nieuwsbrief te verzenden.
Indienen MeldingDatum overlast, tijdstip overlast, tijdstippen overlast (periode), oorzaak, vrij invulveld voor toelichting, toestemming voor automatische terugkoppelingArtikel 6 lid 1 sub e AVG Uitoefening Taak van Algemeen belang3 jaar Toelichting: Na 3 jaar wordt de melding geanonimiseerd.
Indienen vraag via e-mail of postE-mailadres, Oorzaak, vrij invulveld voor toelichtingArtikel 6 lid 1 sub e AVG Uitoefening Taak van Algemeen belang2 jaar tot na afhandeling vraag. Toelichting: Op deze manier kan er lang genoeg worden teruggekeken bij vergelijkbare vragen.

Bewaartermijn voor uw gegevens

Zie voor de bewaartermijn en de onderbouwing van de bewaartermijn die BAS hanteert de tabel hierboven. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd en is alleen nog anonieme data beschikbaar.

Wanneer u gedurende 3 jaar geen meldingen doet, worden uw gegevens geanonimiseerd. Hierna zijn de gegevens niet meer herleidbaar naar u.

Wanneer u zelf uw account opzegt, wordt het e-mailadres en de overige persoonsgegevens onverwijld geanonimiseerd.

Indien een bezwaarschrift wordt ingediend en/of een andere gerechtelijke procedure wordt gestart dan worden de bewaartermijnen opgeschort voor de duur van de (bezwaar)procedure ten aanzien van de persoonsgegevens van vragen, meldingen en klachten.

Nieuwsupdates

U kunt zich via de website aanmelden voor nieuwsupdates. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsupdates, geeft u daarmee toestemming aan ons om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de laatste nieuwsberichten. U kunt zich voor deze diensten altijd afmelden via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Bescherming van uw gegevens

BAS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle servers en andere opslagmedia zijn voorzien van fysieke en softwarematige beveiliging. De toegang tot uw gegevens blijft beperkt tot direct betrokken geautoriseerde medewerkers.

BAS doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van BAS – die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens – zijn verplicht tot geheimhouding.

BAS maakt gebruik van derde partijen ter ondersteuning van haar bedrijfsprocessen. Met deze derde partijen heeft BAS schriftelijke afspraken gemaakt over onder meer het gebruik en de beveiliging van gegevens.

Delen met andere partijen

Stakeholders (Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) ontvangen in sommige gevallen persoonsgegevens in een uiterst geaggregeerde vorm.

Verwerking binnen de Europese Economische Ruimte

BAS verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Echter, wat betreft het gebruik van Google Analytics is sprake van internationale doorgifte.

Uw rechten

Als BAS uw persoonsgegevens heeft verzameld, heeft u het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen van die gegevens. Ook kunt u ons vragen om de gegevens over te dragen aan een andere partij, of om deze slechts beperkt te verwerken. Als laatste kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking.


Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u een vraag over de gegevensverwerking door BAS dan kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar info@mailbas.nl. Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.  

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw privacy en/of de bovengenoemde rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies

BAS Website (https://bezoekbas.nl/)

In de cookiebanner, welke u te zien krijgt zodra u op de BAS website komt, kunt u uw keuze aangeven of u persoonlijke cookies wel/niet wil accepteren. Hier kunt u ook meer details vinden over de cookies.

Voor meer informatie over cookies en het aanpassen van uw voorkeuren klik hier.

 Naam CookieLevensduurGegevens
Google Analytics_ga2 jaarUniek ID gekoppeld aan gebruiker
 _ga_#2 jaarHoeveelheid websitebezoeken
 
Datum 1e en laatste websitebezoek
 _gat1 dagVerzamelt geen persoonsgegevens. Limiteert het aantal verzoeken van de gebruiker in een bepaalde periode.
 _gid1 dagUniek ID gekoppeld aan gebruiker  voor genereren statistische data
 _utma2 jaarHoeveelheid websitebezoeken, datum 1e en laatste websitebezoek
 _utmb1 dagExacte tijdstip begin websitebezoek
 
Duur websitebezoek
 _utmcSessieExacte tijdstip stop websitebezoek   Duur websitebezoek
 _utmd1 dagVerdeelt bezoekers in verschillende groepen om grotere groepen te targeten. Verzamelt daarvoor gedrag bezoekers op de website
 _utmvSessieSlaat gebruikers-gedefinieerde tracking parameters op voor gebruik in Google Analytics
 _utmz6 maandenGebruik zoekmachine, voorafgaand websitebezoek, clicks op links, gebruik zoekterm
 CollectSessieDevice gebruiker
 Gedrag gebruiker op verschillende devices
 TdSessieStatistische data over gedrag bezoekers op website
 Naam CookieLevensduurGegevens / Toelichting
Tracking CookiesiU5q-!O9@$SessieUniek ID gekoppeld aan gebruiker. Houdt statistieken bij over welke YouTube-video’s gebruiker heeft gezien
 


 LAST_RESULT_ENTRY_KEY  SessieInteractie van de gebruiker met embedded content
 LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore  PermanentIn afwachting
 nextIdSessieInteractie van de gebruiker met embedded content
 remote_sidSessieNoodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van Youtube-content op de website
 requestsSessieInteractie van de gebruiker met embedded content
 ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog  PermanentNoodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van Youtube-content op de website
 TESTCOOKIESENABLED1 dagInteractie van de gebruiker met embedded content
 VISITOR_INFO1_LIVE180 dagenMaakt een schatting van de bandbreedte van de gebruiker op pagina’s met YouTube video’s
 VISITOR_PRIVACY_METADATA180 dagenSlaat de toestemming m.b.t. cookies op voor het huidige domein
 YSCSessieRegistreert een Uniek ID om statistieken bij te houden over YouTube video’s die zijn bekeken
 yt.innertube::nextId  PermanentRegistreert een Uniek ID om statistieken bij te houden over YouTube video’s die zijn bekeken
 yt.innertube::requests  PermanentRegistreert een Uniek ID om statistieken bij te houden over YouTube video’s die zijn bekeken
 ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY  PermanentInteractie van de gebruiker met embedded content
 YtIdbMeta#databases  Permanent  Interactie van de gebruiker met embedded content
 yt-remote-cast-available  SessieSlaat de voorkeuren v.d. gebruiker op m.b.t. de videospeler van embedded  YouTube video’s
 yt-remote-cast-installed  SessieSlaat de voorkeuren v.d. gebruiker op m.b.t. de videospeler van embedded  YouTube video’s
 yt-remote-connected-devices  PermanentSlaat de voorkeuren v.d. gebruiker op m.b.t. de videospeler van embedded  YouTube video’s
 yt-remote-fast-check-period  SessieSlaat de voorkeuren v.d. gebruiker op m.b.t. de videospeler van embedded  YouTube video’s
 yt-remote-session-app  SessieSlaat de voorkeuren v.d. gebruiker op m.b.t. de videospeler van embedded  YouTube video’s
 yt-remote-session-name  SessieSlaat de voorkeuren v.d. gebruiker op m.b.t. de videospeler van embedded  YouTube video’s


Meldingenregistratiesysteem BAS
 (https://meldingen-bezoekbas.nl)

Het meldingenregistratiesysteem van BAS maakt gebruik van de drie onderstaande cookies. Volgens de AVG betreffen dit ’technische cookies’ die alleen worden gebruikt voor het functioneren van de website. Voor dit soort cookies is het op basis van artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet niet nodig om toestemming te vragen.

cookielevensduurdoel
PHPSESSIDtot sluiten van de websiteonthouden als wie u bent ingelogd
portal_idéén maandautomatisch kunnen inloggen bij een volgend bezoek aan de website
portal_sessionéén maandautomatisch kunnen inloggen bij een volgend bezoek aan de website

Wijzigingen

BAS behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit privacy statement aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee BAS gegevens verwerkt, hetgeen een continu proces is. De meest recente versie van het privacy statement kunt u altijd vinden op onze website, en we raden u aan deze regelmatig te controleren.

Deze versie is opgesteld op 28 maart 2024.

Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Postadres:
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol
info@mailbas.nl