BAS
Privacy & Cookies

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BAS hecht er veel waarde aan dat op een betrouwbare en duurzame manier wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe BAS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

Toepassing

BAS wil door middel van dit privacy statement zo transparant mogelijk zijn over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door BAS en is van toepassing op de volgende personen:

 • Personen die een melding doen of een vraag stellen via telefoon, e-mail of post;
 • Personen die toestemming hebben gegeven om een nieuwsbrief en/of kwartaalrapportage van BAS te ontvangen.

Dit privacy statement geldt niet voor gegevensverwerkingen van andere organisaties gevestigd op de luchthaven Schiphol, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, huurders, exploitanten van winkels en horeca op Schiphol, beveiligingsbedrijven, de Koninklijke Marechaussee en de Douane. BAS heeft geen toegang tot of inzage in die gegevensverwerkingen en is daarvoor niet de verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwijzen naar de privacy statements van die organisaties voor meer informatie over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Welke gegevens worden door BAS verwerkt

 • Indien u via BAS website een melding of vraag wilt stellen, moet u ook een account aanmaken. De volgende persoonsgegevens verwerkt BAS dan van u: achternaam, e-mailadres en wachtwoord, postcode, huisnummer, straatnaam, plaats, datum en tijdstip van de melding en inhoud van de melding.
 • Indien u bij het aanmaken van een account ook de optionele velden heeft ingevuld,  verwerkt BAS ook de volgende persoonsgegevens: aanhef, voornaam, mobiele en/of vaste telefoonnummer.
 • Indien u enkel een vraag stelt, hoeft u geen account aan te maken  en verwerkt BAS de volgende persoonsgegevens: achternaam en e-mail adres.
 • Daarnaast wordt bij telefoongesprekken het gesprek en dus uw stem opgenomen voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om een dreiging of calamiteit te onderzoeken.

Voor welke doeleinden verwerkt BAS uw gegevens?

De doelen waarvoor BAS persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Het aanmaken van een account;
 • Het registreren van uw melding of vraag;
 • Het in behandeling nemen van uw melding of vraag;
 • Gedane meldingen en vragen te analyseren; en
 • Rapportages op te stellen over het vliegverkeer op, vanaf en naar de luchthaven Schiphol op basis van geanonimiseerde data.

Nieuwsupdates

U kunt zich via de website aanmelden voor nieuwsupdates. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsupdates, geeft u daarmee toestemming aan ons om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de laatste nieuwsberichten. U kunt zich voor deze diensten altijd afmelden via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Bescherming van uw gegevens

BAS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle servers en andere opslagmedia zijn voorzien van fysieke en softwarematige beveiliging. De toegang tot uw gegevens blijft beperkt tot direct betrokken geautoriseerde medewerkers.

BAS doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van BAS – die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens – zijn verplicht tot geheimhouding.

BAS maakt gebruik van derde partijen ter ondersteuning van haar bedrijfsprocessen. Met deze derde partijen heeft  BAS schriftelijke afspraken gemaakt over onder meer het gebruik en de beveiliging van gegevens.

Bewaartermijn voor uw gegevens

Voor uw persoonsgegevens hanteert BAS een bewaartermijn van 3 jaar. Met deze termijn is BAS in staat om goede analyses en vergelijkingen te maken van het huidige en het voorgaande jaar in haar rapportages. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd en is alleen nog anonieme data beschikbaar.

Wanneer u gedurende 6 maanden geen meldingen doet, worden uw gegevens geanonimiseerd. Hierna zijn de gegevens niet meer herleidbaar naar u.

Wanneer u zelf uw account opzegt, wordt het mailadres en de overige persoonsgegevens onverwijld verwijderd of geanonimiseerd.

Voor de opname van telefoongesprekken geldt een bewaartermijn van een maand, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om een dreiging of calamiteit te onderzoeken.

Delen met andere partijen

BAS werkt samen met IT leveranciers om de website en de registratie van meldingen en vragen mogelijk te maken. Deze partijen bevinden zich in Nederland en BAS heeft hier contractuele afspraken mee gemaakt, waaronder een verwerkersovereenkomst.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor de rapportages welke met Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) worden gedeeld.

Verwerking binnen de Europese Economische Ruimte

BAS verwerkt uw persoonsgegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Uw rechten

Als BAS uw persoonsgegevens heeft verzameld, heeft u het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen van die gegevens. Ook kunt u ons vragen om de gegevens over te dragen aan een andere partij, of om deze slechts beperkt te verwerken. Als laatste kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking.


Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u een vraag over de gegevensverwerking door BAS dan kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar info@mailbas.nl.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw privacy en/of de bovengenoemde rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies

BAS Website (https://bezoekbas.nl/)

In de cookiebanner, welke u te zien krijgt zodra u op de BAS website komt, kunt u uw keuze aangeven of u persoonlijke cookies wel/niet wilt accepteren. Hier kunt u ook meer details  vinden over de cookies.

Voor meer informatie over cookies en het aanpassen van uw voorkeuren klik hier.

Meldingenregistratiesysteem BAS (https://meldingen-bezoekbas.nl)

Het meldingenregistratiesysteem van BAS maakt gebruik van de drie onderstaande cookies. Volgens de AVG betreffen dit ’technische cookies’ die alleen worden gebruikt voor het functioneren van de website. Voor dit soort cookies is het volgens de AVG niet nodig om toestemming te vragen.

cookielevensduurdoel
PHPSESSIDtot sluiten van de websiteonthouden als wie u bent ingelogd
portal_idéén maandautomatisch kunnen inloggen bij een volgend bezoek aan de website
portal_sessionéén maandautomatisch kunnen inloggen bij een volgend bezoek aan de website

Wijzigingen

BAS behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit privacy statement aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee BAS gegevens verwerkt, hetgeen een continu proces is. De meest recente versie van het privacy statement kunt u altijd vinden op onze website, en we raden u aan deze regelmatig te controleren.

Deze versie is opgesteld op 22 september 2022.

Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Postadres:
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol
info@mailbas.nl