close

Bas reglement voor meldingen en informatieverzoeken
Afhandelingsreglement bijgewerkt op 5 januari 2016

Inhoudsopgave:
1. Begrippen
2. Doel van de regeling
3. Algemeen
4. Registratie van hindermeldingen
5. Behandeling van informatieverzoeken
6. Klachten over Bas
7. Slotbepaling
———————————————————————————————-

1. Begrippen

Bas
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Taak Bas
Bas heeft tot taak het registreren van hindermeldingen en het behandelen van informatieverzoeken die zijn ingediend met betrekking tot vliegtuigbewegingen op, van en/of naar Schiphol.

Dag
De periode van 06.00 tot 22.30 uur.

Nacht
De periode van 22.30 tot 06.00 uur.

Informatieverzoek
Een verzoek dat telefonisch, schriftelijk of door invulling van het vragenformulier op www.bezoekbas.nl wordt gedaan om informatie over het operationele gebruik van Schiphol of informatie die direct hiermee in verband staat.

Hindermelding
Een hindermelding kan onderverdeeld worden in drie verschillende typen meldingen, te weten:
1. Periodemelding
Een melding die telefonisch, schriftelijk of door invulling van het klachtenformulier op de website www.bezoekbas.nl wordt gedaan over de ondervonden hinder voor één of meerdere te selecteren periodes op een dag, niet direct gerelateerd aan één specifieke vliegtuigbeweging. Voor verdere toelichting, verwijzen wij u naar de uitleg van het registratiesysteem.
2. Specifieke melding
Een melding die telefonisch, schriftelijk of door invulling van het klachtenformulier op de website www.bezoekbas.nl wordt gedaan over ondervonden hinder van een specifieke vliegtuigbeweging afkomstig van luchtverkeer op, van en/of naar Schiphol.
3. Overige melding
Een melding die telefonisch, schriftelijk of door invulling van het klachtenformulier op de website www.bezoekbas.nl wordt gedaan over het effect van Schiphol op de omgeving, niet direct gerelateerd aan de operationele situatie, waaronder beleidsklachten maar niet tot alleen deze categorie beperkt.

Vliegtuigbeweging
De verplaatsing van een gemotoriseerd luchtvaartuig gedurende het tijdsverloop dat het in beweging komt om op te stijgen tot het ogenblik dat het weer volledig tot stilstand is gekomen na de landing.

2. Doel van het reglement
Dit reglement voorziet in de procedure voor de registratie van hindermeldingen en de behandeling van informatieverzoeken die zijn ingediend bij Bas met betrekking tot vliegtuigbewegingen op, van en/of naar Schiphol.

3. Algemeen
3.1 De registratie en behandeling van informatieverzoeken en/of hindermeldingen geschiedt door Bas.
3.2 De medewerkers van Bas zien toe op de juistheid en volledigheid van ingediende informatieverzoeken en/of hindermeldingen. De medewerkers van Bas zullen bij twijfel over de juistheid van (persoons)gegevens telefonisch of schriftelijk onderzoek doen om de doorgegeven (persoons)gegevens te controleren.
3.3 De manager van Bas is bevoegd te besluiten informatieverzoeken en/of hindermeldingen niet te registreren en/of te behandelen, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van uitingen die gepaard gaan met onheus taalgebruik, aantijgingen en/of bedreigingen met fysiek geweld.
3.4 De manager van Bas is bevoegd te besluiten vragen en/of informatieverzoeken niet te behandelen, als de vragensteller vragen met eenzelfde strekking al meermalen (meer dan 10 keer) heeft gesteld en daarop iedere keer antwoord heeft gekregen. Hiervoor kan een eenzijdige gedragslijn worden vastgesteld.
3.5 De manager van Bas is bevoegd te besluiten om speciaal beheer maatregelen toe te passen indien de vragensteller in zeer korte tijd veel informatieverzoeken tot Bas richt en of gelijktijdig dezelfde informatieverzoeken bij meerdere instanties indient en of informatieverzoeken indient genoemd onder artikel 3.3 en 3.4. De speciale beheer maatregelen kunnen o.a. bestaan uit het samenvoegen van informatieverzoeken, het vaststellen van een afwijkende beantwoordingstermijn, overleg plegen met andere aangeschreven instanties waar dezelfde informatieverzoeken zijn ingediend, een eenzijdige gedragslijn vaststellen. De vragensteller wordt door de manager Bas schriftelijk in kennis gesteld als speciale beheer van toepassing is.
3.6 Een beslissing een hindermelding niet te registreren wordt door Bas aan de indiener van de hindermelding bekend gemaakt binnen een periode van 10 kalenderdagen na indienen van de hindermelding.
3.7 Een beslissing om een herhaald gelijksoortig informatieverzoek niet te behandelen wordt door Bas aan de indiener van het informatieverzoek bekend gemaakt binnen een periode van 10 kalenderdagen na indienen van het informatieverzoek.

4. Registratie van hindermeldingen (periodemelding, specifieke melding, overige melding)
4.1 Hindermeldingen worden geregistreerd in het registratiesysteem van Bas.
4.2 Een periodemelding wordt geregistreerd indien:
– de melding binnen tien kalenderdagen na de ondervonden hinder ingediend is bij Bas;
– de melding voorzien is van naam, postcode met zes posities, huisnummer en datum. Het klachtenformulier op de website www.bezoekbas.nl dient daarnaast voorzien te zijn van een geldig e-mailadres;
– de ondervonden hinder voor een of meerdere te selecteren periodes niet direct gerelateerd is aan één specifieke vliegtuigbeweging.
4.3 Een specifieke melding wordt geregistreerd indien:
– de melding binnen tien kalenderdagen na de ondervonden hinder ontvangen is bij Bas;
– de melding voorzien is van naam, postcode met zes posities, huisnummer en datum en tijd van ondervonden hinder. Het klachtenformulier op de website www.bezoekbas.nl dient daarnaast voorzien te zijn van een geldig
e-mailadres;
– de melding gekoppeld kan worden aan niet meer dan één specifieke vliegtuigbeweging.
4.4 Een overige melding wordt geregistreerd indien:
– de melding binnen tien kalenderdagen na de ondervonden hinder ingediend is bij Bas;
– de melding voorzien is van naam, postcode met zes posities, huisnummer en datum. Het klachtenformulier op de website www.bezoekbas.nl dient daarnaast voorzien te zijn van een geldig e-mailadres.

4.5 Een melding wordt niet geregistreerd indien deze niet beantwoordt aan het bepaalde in artikel 4.2, 4.3, 4.4, dan wel:
– geen betrekking heeft op hinder veroorzaakt door vliegverkeer van en naar Schiphol;
– de melding niet door de melder zelf is ingediend bij Bas;
– de melding betrekking heeft op dezelfde gebeurtenis c.q. vliegtuigbeweging die door dezelfde melder eerder is ingediend;
– de melding betrekking heeft op militair vliegverkeer. Voor deze meldingen wordt verwezen naar de Sectie Geluidhinder Koninklijke Luchtmacht;
– de melding betrekking heeft op een sport- of reclamevliegtuig. Voor deze meldingen wordt verwezen naar de Luchtvaartpolitie.
4.6 Van hindermeldingen ingediend via www.bezoekbas.nl kan de melder in principe binnen 1 dag op zijn e-mailaccount zien dat zijn melding is geregistreerd. Voor hindermeldingen die door het registratiesysteem niet automatisch kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde vliegtuigbeweging of baan, maar die door een medewerker van Bas moeten worden gekoppeld, is die termijn 7 werkdagen.
4.7 Een hindermelding kan vergezeld gaan van een vraag. Deze vragen worden alleen in behandeling genomen en beantwoord wanneer de melder expliciet de wens daartoe te kennen heeft gegeven. In dat geval wordt de vraag behandeld als een informatieverzoek (zie artikel 5).

5. Behandeling van informatieverzoeken
5.1 Een informatieverzoek wordt in behandeling genomen wanneer het verzoek is voorzien van:
– Naam, adres, postcode met 6 posities en huisnummer van de verzoeker. Wanneer de informatie wordt aangevraagd via het klachtenformulier op de website www.bezoekbas.nl, moet dit daarnaast voorzien zijn van een geldig emailadres.
– Een duidelijke omschrijving van de gevraagde informatie.
– En het informatieverzoek geen betrekking heeft op een vlucht die c.q. een bepaald baangebruik dat meer dan zes weken geleden heeft plaatsgevonden.
5.2 Een informatieverzoek dat niet voldoet aan artikel 5.1 wordt buiten behandeling gelaten.
5.3 Een informatieverzoek dat in behandeling is genomen, wordt in principe binnen 7 werkdagen na ontvangst beantwoord. Informatieverzoeken welke het BAS niet zelf kan beantwoorden en moeten worden doorgezonden naar een derde partij ( LVNL, ILT,AAS, I&M ) en / of wanneer er sprake is van meerdere vragen in één informatieverzoek worden 6 weken na ontvangst beantwoord. De indiener wordt hiervan op de hoogte gesteld.
5.4 In behandeling genomen informatieverzoeken die betrekking hebben op hinder veroorzaakt door vliegverkeer op, van en/of naar Schiphol, kunnen alleen feitelijk worden beantwoord. Gedetailleerde en specifieke informatie over interne bedrijfsvoering die onder de verantwoordelijkheid van andere betrokken partijen valt, wordt niet door Bas verstrekt.
5.5 Een antwoord op een in behandeling genomen informatieverzoek bevat tenminste:
– Een korte weergave van het verzoek.
– Een korte weergave van de feiten zoals die door Bas zijn vastgesteld op grond van eigen onderzoek.
5.6 Een informatieverzoek wordt door Bas als afgehandeld beschouwd wanneer het verzoek in behandeling is genomen en is beantwoord als bedoeld in artikel 5.5.

6. Klachten over Bas
6.1 Tegen een beslissing tot het niet registreren en/of niet in behandeling nemen van een hindermelding of verzoek om informatie, het niet of onvolledig beantwoorden van de vraag om onderzoek naar een hindermelding, of het niet of onvolledig beantwoorden van een informatieverzoek, of speciaal beheer van toepassing te laten zijn, kan binnen zes weken schriftelijk of via de mail (info@mailbas.nl) een gemotiveerd klaagschrift worden ingediend bij het stichtingsbestuur van Bas. Het adres is: Stichting Bas, t.a.v. het Bestuur, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol, postlocatie 03-14. Het klaagschrift moet voorzien zijn van naam, adres, postcode, woonplaats, datum en handtekening van de indiener. Het stichtingsbestuur van Bas beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift en stelt degene die het klaagschrift heeft ingediend schriftelijk of via de mail in kennis van de beslissing.

6.2 De beslissing naar aanleiding van het klaagschrift kan inhouden:
a) niet ontvankelijkheid;
b) alsnog of opnieuw registreren en/of in behandeling nemen van de hindermelding of het informatieverzoek;
c) ongegrond verklaren van de klacht in het klaagschrift.
6.3 Een beslissing als genoemd in artikel 6.2 sub a zal worden gegeven ingeval van geen of onvoldoende door indiener verstrekte adresgegevens als bedoeld in artikel 6.1 en/of onvoldoende omschrijving van de klacht, telkens ter beoordeling van het stichtingsbestuur van Bas.
6.4 Tegen de beslissing naar aanleiding van een klaagschrift kunnen geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen worden aangewend.
6.5 Tegen een beslissing van het stichtingsbestuur van Bas over een klaagschrift zoals genoemd in artikel 6.1 en artikel 6.2 kan binnen zes weken na de datum van beslissing schriftelijk of via de mail (info@platformparticipatie.nl) een gemotiveerd verzoekschrift worden ingediend bij de Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (de Commissie). Het adres is: Directie Participatie, t.a.v. De Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, Plesmanweg 1-6, postcode 2597 JG, Den Haag. Het verzoekschrift moet voorzien zijn van naam, adres, postcode, woonplaats, datum en handtekening van de verzoeker. De behandeling geschiedt volgens de procedure van de Commissie. Artikel 6.2 en 6.3 van het onderhavige reglement zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.

7. Slotbepaling
7.1 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.
7.2 Telefoongesprekken worden door Bas opgenomen ten behoeve van haar bedrijfsvoering.
7.3 Persoonsgegevens worden 5 jaar na het indienen van de laatste hindermelding of informatieverzoek vernietigd; opgenomen telefoongesprekken na anderhalf jaar.
7.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het stichtingsbestuur van Bas.