close
BAS
Vraag & antwoord
Wat zijn geluidcontouren
De geluidbelasting in een bepaald gebied kan worden weergegeven in ‘geluidcontouren’. Dat zijn lijnen die de gebieden afbakenen waarbinnen sprake is van een bepaalde, berekende jaarlijkse geluidbelasting, uitgedrukt in dB(A) Lden of Lnight. Hoe hoger deze waarde is, des te hoger is de gemiddelde geluidbelasting. Tussen twee contourlijnen zijn de verschillen lokaal maximaal 5 dB (A), waarbij de geluidbelasting toeneemt in de richting van de contour met de hoogste waarde.
In het algemeen geldt dat de geluidbelasting dichterbij een luchthaven hoger is dan verder weg. Ook de verdeling van het vliegverkeer over de banen en vliegroutes kan zorgen voor meer of minder geluidbelasting in woongebieden. Dat is de verklaring waarom bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam buiten de 48 dB(A) Lden contour ligt, terwijl het veel verder van Schiphol gelegen Sassenheim binnen de 48 dB(A) Lden contour valt.

De Lden-contouren omvatten de gebieden waar de berekende geluidbelasting gedurende het gehele etmaal meer is dan 48 dB(A), terwijl de Lnight-contouren de gebieden omvatten waar de berekende geluidbelasting tussen 23:00 en 07.00 uur meer is dan 40 dB(A). Dit komt doordat de Lden door de Europese Unie is gekozen als maat voor de beoordeling van de door mensen ondervonden hinder als gevolg van omgevingsgeluid, terwijl de Lnight is gekozen als maat voor de beoordeling van de gezondheidseffecten (in dit geval slaapverstoringen) bij mensen door nachtelijk geluid.