close
BAS
Vraag & antwoord
Wat doet BAS met uw melding?

We registreren, categoriseren en analyseren alle meldingen van omwonenden. Op basis van hiervan signaleren we trends en patronen, en creëren we kwartaal- en jaarrapportages. Schiphol, LVNL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen de rapportages, signalen en aanbevelingen van BAS aangrijpen om maatregelen te nemen of voorstellen te doen om bepaalde vormen van hinder terug te dringen.

We streven ernaar om buurtbewoners en andere belanghebbenden op een proactieve en objectieve manier informatie over vliegverkeer te verstrekken. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt voor hindermeldingen. Aan de hand van deze meldingen brengen we de totale hinder in kaart en rapporteren we richting Schiphol, LVNL en Omgevingsraad Schiphol. Zo zorgen we voor een dialoog tussen de omgeving van Schiphol en de luchtvaartsector.

Bekijk bij www.minderhinderschiphol.nl alle maatregelen, onderzoeken en initiatieven waarmee Schiphol en de LVNL de hinder in de omgeving verder willen beperken. BAS heeft input geleverd voor deze maatregelen aan de hand van de ingediende meldingen.