close
BAS
Vraag & antwoord
Hoe wordt geluidsbelasting geregeld?
De meetgegevens van NOMOS en andere geluidmeetsystemen zijn niet geschikt om als basis te dienen voor de handhaving van de regels en normen voor het luchtverkeer in Nederland, omdat ze sterk worden beïnvloed door weersomstandigheden, achtergrondgeluid en dergelijke. Ze lenen zich ook niet voor het vooraf schatten van effecten van beoogde maatregelen en ontwikkelingen. Daarom zijn de wettelijke regels voor het begrenzen van de geluidoverlast in de omgeving van Schiphol gebaseerd op berekende geluidgegevens. Deze geven voor alle locaties in de omgeving inzicht in de jaarlijkse geluidbelasting.
Deze geluidbelasting wordt berekend op basis van alle lijn- en chartervluchten in het passagiers- en vrachtverkeer rond Schiphol in een jaar. Om de hoeveelheid geluid te beschrijven die in een jaar tijd op een bepaalde plek door dit handelsverkeer wordt geproduceerd wordt in heel Europa de zogenaamde Lden-maat (Engels: Level day-evening-night) gebruikt. Voor alleen de nacht is er daarnaast de Lnight-maat.

De (berekende) waarden van Lden en Lnight hebben geen directe relatie met de hoeveelheid geluid die in de omgeving van Schiphol wordt gemeten wanneer een individueel vliegtuig passeert. De Lden en Lnight zijn jaargemiddelden, uitgedrukt in decibel en genoteerd als dB(A) Lden of Lnight; een jaargemiddelde bij de berekening waarvan voor de Lden ook een weging is toegepast. In de weging wordt niet alleen rekening gehouden met het geluidniveau per vliegtuigbeweging en de locatie waar dit neerslaat, maar ook met het totaalaantal vliegtuigbewegingen en het tijdstip van de vlucht. Een vlucht ’s avonds of ’s nachts telt ruim drie- tot tienmaal zo zwaar mee in de berekening dan een vlucht overdag. De reden daarvoor is dat geluid in de avond en nacht, vanwege de afgenomen hoeveelheid omgevingsgeluid, als hinderlijker wordt ervaren dan hetzelfde geluid overdag.