close
BAS
Privacy statement

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (“BAS”) is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. BAS hecht er veel waarde aan dat op een betrouwbare en duurzame manier wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement legt uit hoe BAS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

Toepassing

BAS wil door middel van dit Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door BAS en is van toepassing op de volgende personen:

  • personen die een melding doen of een vraag stellen via telefoon, e-mail of post;
  • personen die toestemming hebben gegeven om een nieuwsbrief en/of kwartaalrapportage van BAS te ontvangen.

Dit Privacy Statement geldt niet voor gegevensverwerkingen van andere organisaties gevestigd op de luchthaven Schiphol, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, huurders, exploitanten van winkels en horeca op Schiphol, beveiligingsbedrijven, de Koninklijke Marechaussee en de Douane. BAS heeft geen toegang tot of inzage in die gegevensverwerkingen en is daarvoor niet de verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwijzen naar de privacy statements van die organisaties voor meer informatie over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Welke gegevens worden door BAS verwerkt:

Indien u via BAS een melding maakt of een vraag stelt, worden bij de registratie van de melding of vraag de volgende persoonsgegevens van u verwerkt: naam, huisnummer, postcode, datum en tijdstip van de melding of vraag en inhoud van de melding of vraag. Daarnaast wordt bij telefoongesprekken het gesprek en dus uw stem opgenomen voor veiligheidsdoeleinden.

Voor welke doeleinden verwerkt BAS uw gegevens?

Voorafgaand aan een verwerking worden door BAS de doelen en de grondslag van deze verwerking vastgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De doelen waarvoor BAS persoonsgegevens verwerkt zijn:

  1. het registreren van uw melding of vraag;
  2. het in behandeling nemen van uw melding of vraag;
  3. gedane meldingen en vragen te analyseren; en
  4. informatie te verzenden aan omwonenden met betrekking tot het vliegverkeer op, vanaf en naar de luchthaven Schiphol.

De door BAS verzamelde gegevens zijn noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Nieuwsbrief/kwartaalrapportage BAS

Indien u via de website een melding maakt, kunt u in uw useraccount tevens aangeven of u prijst stelt op het ontvangen van de BAS nieuwsbrief en/of kwartaalrapportage. Wanneer u zich inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief en/of kwartaalrapportage, geeft u daarmee toestemming aan ons om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en/of kwartaalrapportage. U kunt zich voor deze diensten altijd afmelden via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Bescherming van uw gegevens

BAS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle servers en andere opslagmedia zijn voorzien van fysieke en softwarematige beveiliging. De toegang tot uw gegevens blijft beperkt tot direct betrokken geautoriseerde medewerkers.

BAS doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van BAS die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

BAS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Wel maakt BAS gebruik van derde partijen ter ondersteuning van het proces. Om er zeker van te zijn dat derde partijen zorgvuldig omgaan met uw gegevens en uw gegevens optimaal beveiligen, sluit BAS met hen een verwerkersovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over onder meer het gebruik en de beveiliging van gegevens.

Bewaartermijn voor uw gegevens

Voor uw persoonsgegevens hanteert BAS een bewaartermijn van 2 jaar. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd en zijn alleen nog anonieme data beschikbaar.

Voor de opname van telefoongesprekken geldt een bewaartermijn van 24 uur, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om een dreiging of calamiteit te onderzoeken.

Uw rechten

Als BAS uw persoonsgegevens heeft verzameld, heeft u het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen van die gegevens. Ook kunt u ons vragen om de gegevens over te dragen aan een andere partij, of om deze slechts beperkt te verwerken. Als laatste kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking.
Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u een vraag over de gegevensverwerking door BAS dan kunt u een gespecificeerd verzoek sturen aan privacybas@mailbas.nl

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw privacy en/of de bovengenoemde rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Cookies op de website

De website van BAS gebruikt functionele- en analyserende cookies.
Functionele en analytische cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en bevorderen het gebruikersgemak. Door het (be)zoekgedrag van de bezoekers anoniem in kaart te brengen, kunnen we onze dienstverlening aanpassen. Het gaat dan om de structuur van de website, de manier waarop bezoekers navigeren en of de inhoud van de website voldoende wordt gevonden. We kunnen bijvoorbeeld selecties onthouden waardoor u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Omdat deze cookies essentieel zijn voor het goed functioneren van de website, kunnen deze niet worden uitgezet.

Wijzigingen

BAS behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit Privacy Statement aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee BAS gegevens verwerkt, hetgeen een continu proces is. De meest recente versie van het Privacy Statement kunt u altijd vinden op onze website, en we raden u aan deze regelmatig te controleren.

Deze versie is opgesteld op 19-12-2019.

Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Postadres:
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol
privacybas@mailbas.nl